Om IAS Sverige

Här följer lite information om hur vår förening fungerar. Alltsedan starten har IAS använt “Sweden” i sin logo. Under senare år har IAS givare utökats till att omfatta även Danmark, Norge, Tyskland och USA. För att göra organisationens namn mer anpassat till våra medarbetare i dessa länder har IAS ändrat sitt namn till “International Aid Services”. Samtidigt har vi infört en ny logo för organisationen.

Föreningen är icke vinstgivande, opolitisk med syfte att starta och/eller stödja katastrof- och utvecklingsprojekt i länder där behov föreligger. Föreningen vill målmedvetet arbeta med principen ‘hjälp till självhjälp’ och stärka och stödja de lokala initiativ som tagits av lokala organisationer och grupper i de länder där föreningen arbetar.

Målsättning

IAS vill rädda liv, verka för ökat självförtroende och värdighet och göra det möjligt för människor att satsa på sin framtid, oavsett ras, trosuppfattning, kön eller nationalitet.

Aktiviteter

För att uppnå föreningens allmänna målsättning skall föreningen vara engagerad i följande aktiviteter:
1) Ansöka om medel och utbetala medel enligt föreningens målsättning.

2) Upprätta administrativa enheter i länder där föreningen är verksam.

3) Starta och/eller stödja katastrofprojekt genom att göra inköp, transportera och distribuera förnödenheter till människor som av olika anledningar tvingats lämna sina hem eller av annan anledning är i behov av nödhjälp för sin överlevnad.

4) Starta och/eller stödja långsiktiga utvecklingsprojekt inom sektorerna vatten, utbildning, förebyggande och kurativ sjukvård, jordbruk, trädplantering och inkomstgenerande projekt eller andra projekt som föreningen anser berättigade.

5) Sprida information i media, skolor, kyrkor och andra institutioner om föreningens verksamhet.

Hur vi arbetar

Målsättning

IAS målsättning är att ‘rädda liv, verka för ökat självförtroende och värdighet och göra det möjligt för människor att satsa på sin framtid, oavsett ras, trosuppfattning, kön eller nationalitet’.
Vårt uppdrag är att hjälpa människor att hjälpa sig själva och vår övertygelse är att varje människas värdighet skall respekteras. Ingen vill bli tiggare, men olika anledningar tvingar ibland folk att tigga om hjälp. Åtskilliga av dessa människor är välutbildade och med en längtan att hjälpa sitt folk. Vi hjälper dessa motiverade människor med olika slag av stöd så att de kan hjälpa sitt lidande folk.

Aktiviteter

Givare och de människor som har fått hjälp genom IAS arbete har visat ett stort förtroende för oss, delvis genom att vi prioriterar lokala och engagerade arbetare i alla våra projekt. Innan vi startar upp något nytt projekt har vi en ingående diskussion med de människor som är i behov av hjälp innan vi genomför det.
IAS tror också att det är viktigt att på ett tidigt stadium involvera den målgrupp människor som är i behov av hjälp, att vara med i både bedömning, planering och i genomförande processen.

IAS aktiviteter utförs i enlighet med “the Sphere Project standards” (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response) och FN’s Millennium Development goals. IAS har även skrivit under ICRC Code of Conduct.

Share

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin